بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 78,913 79.98 233,670 81.33 234,776 75.34 260,586 78.98
اوراق مشارکت 11,484 11.64 15,132 5.27 40,707 13.06 55,894 16.94
سپرده بانکی 8,312 8.42 27,982 9.74 26,307 8.44 5,565 1.69
وجه نقد 262 0.27 50 0.02 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها -,309 -0.31 10,462 3.64 9,772 3.14 7,858 2.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,685 37.18 104,881 36.51 117,788 37.8 132,775 40.24