نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 229,273 89.26 1,007,094 90.35 1,063,165 82.27 1,002,984 98.17
اوراق مشارکت 10,342 4.03 3,512 0.32 141 0.01 0 0
سپرده بانکی 15,216 5.92 94,479 8.48 217,779 16.85 6,993 0.68
وجه نقد 219 0.09 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 1,799 0.7 9,472 0.85 11,100 0.86 11,621 1.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 98,485 38.34 388,160 34.82 412,995 31.96 390,103 38.18