بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 74,459 80.11 229,779 89.7 236,695 88.25 230,806 84.71
اوراق مشارکت 11,192 12.04 6,357 2.48 1,307 0.49 2,147 0.79
سپرده بانکی 7,651 8.23 13,231 5.17 20,251 7.55 32,981 12.1
وجه نقد 269 0.29 50 0.02 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها -,624 -0.67 6,737 2.63 9,911 3.7 6,486 2.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,634 37.26 100,814 39.36 99,746 37.19 98,803 36.26