بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,998 79.29 185,183 88.9 220,585 90.63 233,677 92.62
اوراق مشارکت 11,373 12.88 9,771 4.69 9,313 3.83 8,797 3.49
سپرده بانکی 7,494 8.49 8,679 4.17 10,221 4.2 5,242 2.08
وجه نقد 275 0.31 50 0.02 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها -,853 -0.97 4,625 2.22 3,214 1.32 4,530 1.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 32,790 37.14 91,145 43.75 98,695 40.55 105,099 41.66