نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري تامين سرمايه نوين 99,000 %99.00
2 تامين سرمايه نوين 1,000 %1.00