بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

ارکان صندوق

کارگزاری تامین سرمایه نوین

حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به همراه توضیحات