نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول وبازار دوم فرابورس* حداقل 70% از داراییهای صندوق
2- سهام و حق‌تقدم منتشره از طرف يك ناشر ** حداكثر 10% از دارایی‌های صندوق
   2-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر 5% از دارایی‌های صندوق
   2-2 پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس حداكثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
3- سهام و حق‌تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
4- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس حداکثر5% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
5- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
6- اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام ، جزء نصاب های سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام لحاظ شده و حداکثر تا سقف 5% از ارزش روز کل سهام مجار پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امکان پذیر می باش
7- اتخاذ موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام ،در هرزمان حداکثر تا سقف 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امکان پذیر می باشد.