نصب همراه صندوق fundMobileApp

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به بالاترین قیمت تاریخی خود دست یافت.
با وجود تمامی مشکلات و نوسانات شدید موجود در عرصه اقتصادی و بازار سرمایه در طی  دو سال گذشته صندوق سرمایه گذاری  مشترک نوین پایدار توانست با مدیریت بهینه دارایی ، آینده  نگری و پیش بینی مخاطرات محتمل ، بر ریسک های موجود غلبه کرده و تا حد امکان از گزند حوادث مصون بماند و اینک به بالاترین قیمت خود از زمان تاسیس این صندوق تا به حال رسیده است.
امید است که با برنامه ریزی اصولی و فعالیت مستمر  شاهد عملکرد  بهتر و رشد پایداربرای سنوات  آتی باشیم.