نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/16-تجزیه واحد 1399/12/23
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/12/16 1399/12/16
صورت جلسه تعیین صاحبان امضا مجاز مدیر صندوق 1399/12/13
دعوت به مجمع صندوق -1399/12/16 1399/12/12
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/11/06 1399/12/10
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی صندوق مورخ 1399/07/28 1399/07/28
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/07/28 1399/07/28
صورتجلسه مجمع تغییر امیدنامه صندوق مورخ 1399/07/28 1399/07/28
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/07/27 1399/07/28
اسامی حاضرین در مجمع 1399/05/22 1399/05/22
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق 1399/05/22
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/08/18 1398/08/18
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/08/18 1398/08/18
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 1398/07/10(اصلاحیه) 1398/07/14
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 1398/07/10 1398/07/10
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/07/10 1398/07/10
آگهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع 1398/03/21 1398/04/05
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1398/03/21 1398/03/21
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/03/21 1398/03/21
آگهی روزنامه رسمی دارندگان حق امضای مجاز صندوق 1397/11/06
روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مجمع سالیانه 1397/10/17
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/05/15 1397/05/21
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1397/05/15 1397/05/21
آگهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع 1396/12/23 1397/02/16
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر مورخ 1396/12/23 1397/01/22
حاضرین در جلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر مورخ 1396/12/23 1397/01/22
آگهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع 1396/05/28 1396/08/03
حاضرین در جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ 96/07/04 1396/07/18
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق (3 ساله) مورخ 1396/07/04 1396/07/18
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی 1396 1396/06/07
حاضرین در جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی مورخ 96/05/28 1396/06/07
صورتجلسه مجمع تغییر امیدنامه صندوق 1396/06/07
حاضرین در جلسه مجمع تغییر امیدنامه صندوق مورخ 96/05/28 1396/06/07
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 96/04/19 1396/05/01
صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق (3 ماهه) 1396/05/01
صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق (3 ماهه) 1396/04/19
صورتجلسه اصلاح ترکیب دارایی ها صندوق در 1395/10/25 1395/10/29
اسامی حاضرین در مجمع 1395/10/25 1395/10/29
روزنامه رسمی صندوق نوین پایدار به شماره20897 مورخ 1395/09/15 1395/09/21
اسامی حاضرین در مجمع 1395/06/21 ساعت 16 1395/09/14
اسامی حاضرین در مجمع 1395/06/21 ساعت 15 1395/09/14
صورتجلسه مجمع تغییر آدرس صندوق 1395/07/12
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی 1395 1395/07/12
روزنامه رسمی صندوق نوین پایدار به شماره20755 مورخ 1395/03/20 1395/06/14
روزنامه رسمی آخرین تغییرات صندوق نوین پایدار به شماره20755 مورخ 1395/03/20 1395/03/22
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق 1395/03/22
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی 1394 1394/09/30
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی 1394 1394/07/14
روزنامه رسمی آخرین تغییرات صندوق نوین پایدار به شماره20437 مورخ 1394/02/16 1394/06/07
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق 1393/11/13
صورتجلسه صاحبان امضا مجاز صندوق 1393/11/13
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی 93 صندوق 1393/11/13
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق 1393/11/13
صورتجلسه مجمع تغییر متولی صتدوق در 1393/05/13 1393/05/18
صورتجلسه مجمع ادامه فعالیت صندوق 1392/07/10
صورتجلسه مجمع امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/06/16
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق 1392/06/10
صورتجلسه مجمع تمدید صتدوق در 1390/10/27 1392/06/10