نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1400/01/06 1400/01/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي دوره شش روزه از 1399/11/30 تا 1399/12/06 1399/12/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي تاريخ 1399/11/30 1399/12/10
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1399/10/06 1399/11/27
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1399/10/06 1399/11/05
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي تاريخ 1399/09/30 1399/10/06
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي تاريخ 1399/08/30 1399/09/02
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي تاريخ 1399/07/30 1399/08/07
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1399/07/06 1399/08/06
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1399/07/06 1399/08/06
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1399/06/31 1399/07/06
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1399/05/31 1399/06/02
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1399/04/06 1399/05/20
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1399/04/06 1399/05/20
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1399/04/31 1399/05/06
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1399/04/06 1399/05/01
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1399/04/06 1399/05/01
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1399/03/31 1399/04/04
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1399/02/31 1399/03/03
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 1399/01/06 1399/02/03
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1399/01/06 1399/02/03
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1399/01/31 1399/02/02
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1398/12/29 1399/01/16
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1398/11/30 1398/12/03
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1398/10/06(اصلاحی) 1398/11/20
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1398/10/06 1398/11/20
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1398/10/30 1398/11/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1398/10/06 1398/11/02
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1398/10/06 1398/11/02
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1398/09/30 1398/10/02
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1398/08/30 1398/09/05
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار براي ماه منتهي به 1398/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1398/07/06 1398/08/06
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/07/06 1398/08/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1398/06/31 1398/07/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1398/05/31 1398/06/03
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1398/04/06 1398/05/19
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1398/04/06 1398/05/05
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1398/04/06 1398/05/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1398/04/31 1398/05/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1398/03/31 1398/04/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1398/02/31 1398/03/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1398/01/31 1398/02/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/01/06 1398/02/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1398/01/06 1398/02/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/11/30 1397/12/06
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای تاریخ 1397/10/06 1397/11/23
صورتهای مالی حسابرسی شده براي دوره مالی شش ماهه منتهي به 1397/10/06 1397/11/23
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/09/30 1397/11/08
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1397/10/06 1397/11/03
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1397/10/06 1397/11/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/09/30 1397/10/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/07/30 1397/08/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1397/07/06 1397/08/01
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق برای تاریخ 1397/07/06 1397/08/01
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/06/31 1397/07/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/05/31 1397/06/05
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1397/04/06 1397/05/08
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/04/31 1397/05/03
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1397/04/06 1397/05/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1397/04/06 1397/04/30
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/03/31 1397/04/26
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/02/31 1397/04/26
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق برای تاریخ 1397/01/06 1397/02/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه دوره مالی منتهی به 1397/01/06 1397/02/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1396/11/30 1397/02/08
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1396/12/29 1397/02/08
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1397/01/31 1397/02/08
صورتهای مالی حسابرسی شده براي دوره مالی شش ماهه منتهي به 1396/10/06 1396/11/18
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق برای تاریخ 1396/10/06 1396/11/16
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار برای تاریخ منتهی به 1396/10/30 1396/11/15
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق برای تاریخ 1396/10/06 1396/11/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1396/10/06 1396/11/01
گزارش افشای پرتفو برای 30 آذرماه 1396 1396/10/19
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1396/07/06 1396/08/07
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق برای تاریخ 1396/07/06 1396/08/07
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/04/06 1396/05/23
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1396/04/06(اصلاحی) 1396/05/23
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/04/06 1396/05/04
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1396/04/06 1396/05/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه - دوره مالی منتهی به 1396/01/06 1396/02/04
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق برای تاریخ 1396/01/06 1396/02/04
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1395/10/06 1395/11/24
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق برای تاریخ 1395/10/06 (اصلاحی) 1395/11/24
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق برای تاریخ 1395/10/06 1395/11/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1395/10/06 1395/11/04
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق برای تاریخ 1395/07/06 1395/08/08
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1395/07/06 1395/08/08
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395/04/06 1395/05/25
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1395/04/06 1395/05/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395/04/06 1395/05/05
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق برای تاریخ 1395/01/06 1395/02/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه - دوره مالی منتهی به 1395/01/06 1395/02/01
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1394/10/06 1394/11/25
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1394/10/06 1394/11/05
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق برای تاریخ 1394/10/06 1394/11/05
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق برای تاریخ 1394/07/06 1394/08/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1394/07/06 1394/08/04
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1394/04/06 1394/05/24
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1394/04/06 1394/05/06
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1394/04/06 1394/05/06
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه - دوره مالی منتهی به 1394/01/06 1394/02/02
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق برای تاریخ 1394/01/06 1394/02/02
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1393/10/06 1393/11/21
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق برای تاریخ 1393/10/06 1393/11/14
صورتهای مالی حسابرسی نشده ششماهه - دوره مالی منتهی به 06/10/1393 1393/11/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1393/07/06(اصلاحی) 1393/08/25
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق برای تاریخ 1393/07/06 1393/08/11
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1393/07/06 1393/08/06
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1393/04/06 1393/05/22
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1393/04/06 1393/05/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1393/04/06 1393/04/31
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق برای تاریخ 1393/01/06 1393/02/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه - دوره مالی منتهی به 1393/01/06 1393/02/08
صورتهای مالی حسابرسی شده ششماهه - دوره مالی منتهی به 06/10/1392 1392/12/07
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1392/10/06 1392/11/19
صورتهای مالی حسابرسی نشده ششماهه - دوره مالی منتهی به 06/10/1392 1392/11/09
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق برای تاریخ 1392/07/06 1392/09/13
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1392/07/06 1392/08/14
گزارش عملکرد سالانه صندوق برای تاریخ 1392/04/06 1392/07/14
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 06/04/1392 1392/07/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 06/04/1392 1392/04/30
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه دوره مالی منتهی به 6/10/1391 1392/01/31
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به 06/07/1391 1391/08/22
صورتهای مالی حسابرسی شده سه ماه و ده روزه منتهی به 06/04/1391 1391/07/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماه و ده روزه منتهی به 06/04/1391 1391/05/14
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 26/03/1391 1391/04/18
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 26/12/1390 1391/02/19
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 26/12/1390 1390/12/26
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 26/06/1390 1390/12/20
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 26/12/1389 1390/11/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه - دوره مالی منتهی به 26/09/1390 1390/09/26
صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 26/06/1390 - حسابرسی نشده 1390/06/26
صورتهای مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به 26/03/1390 1390/03/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 26/12/1389 1389/12/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده ششماهه - دوره مالی منتهی به 26/06/1389 1389/06/26